Thailand English
 
Thailand English

นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท

นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด PDF

จรรยาบรรณธุรกิจ

ดาวน์โหลด PDF

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด PDF

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด PDF

Back to top