Thailand English
 
Thailand English

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

ประธานกรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการกรรมการผู้จัดการ, 60 ปี

ประวัติเพิ่มเติม
นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

ประธานกรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการกรรมการผู้จัดการ, 60 ปี

การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
- หลักสูตร DCP 190/2014 
- หลักสูตร DAP 118/2015)

ประสบการณ์
2557-ปัจจุบันประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
บมจ บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม 
2540-2558 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2544-2558 กรรมการ บจ. บิ๊ก คาเมร่า (2001)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
31.61

นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, 57 ปี
ประวัติเพิ่มเติม
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์
กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, 57 ปี

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
- หลักสูตร DAP รุ่น 146/2018

ประสบการณ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ 
2540-2558 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บิ๊ก คาเมร่า 
2544-2558 กรรมการ บจก. บิ๊กคาเมร่า (2001) 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
9.11

นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 
กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
เลขานุการบริษัท, 32 ปี
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์ 
กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
เลขานุการบริษัท, 32 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
- หลักสูตร CSP รุ่นที่ 62/2015
- หลักสูตร ACPG รุ่นที่ 38/2017
- หลักสูตร DAP รุ่น 146/2018

ประสบการณ์
2558-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัท บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2557-2558 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
2557-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. บิ๊ก คาเมร่า
2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
2.48

นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), 34 ปี
ประวัติเพิ่มเติม
นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), 34 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  Washington State University, U.S.A
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 111/2014
  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 245/2017

ประสบการณ์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น  
2559-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
2557-2558 กรรมการ บจก. บิ๊ก คาเมร่า-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่
2555-2559 Loan Compliance & Project Financing Manager บจก. ซอนนีดิกซ์ โซล่าร์ (ประเทศไทย)
2552-2555 Relationship Manager , Corporate Banking Department, บมจ. ธนาคารธนชาต 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-

ดร. สุวิทย์ ธนียวัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
, 62 ปี
ประวัติเพิ่มเติม
ดร. สุวิทย์ ธนียวัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, 62 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด
  University of Illinois at
  Urbana-Champaign, USA.
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
  University of Illinois at 
  Urbana-Champaign, USA.
- การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 24/2002
  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 244/2017
  หลักสูตร BNCP รุ่นที่ 1/2017

ประสบการณ์
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น  
2553-2557 สมาชิกคณะทำงานเศรษฐกิจ-ภาคบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2557-2557 กรรมการ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-

ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, 42 ปี
ประวัติเพิ่มเติม
ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, 42 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
  (เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สถิติ(เศรษฐมิติ)
  Washington State
  University, USA.
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
  Washington State University, USA.
- การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 113/2014 
  หลักสูตร FSD รุ่นที่ 31/2016
  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 239/2017
  หลักสูตร AACP รุ่นที่ 25/2017

ประสบการณ์
2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2553-2558 รองศาสตราจารย์ คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2552-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-

นางหฤทัย สุขยิ่ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, 58 ปี
ประวัติเพิ่มเติม
นางหฤทัย สุขยิ่ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, 58 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 113/2014 
  หลักสูตร ITG รุ่นที่ 2/2016
  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 239/2017
  หลักสูตร AACP รุ่นที่ 25/2017
  หลักสูตร BNCP รุ่นที่ 2/2017
  หลักสูตร HRP รุ่นที่ 15/2017

ประสบการณ์
2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
2547-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2 บมจ. ธนาคารทหารไทย
2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-

Back to top