Thailand English
 
Thailand English

เงื่อนไขและข้อกำหนด

www.bigcamera.co.th ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้คุณเลือกมากที่สุด พร้อมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และความพึงพอใจในการซื้อสินค้าสูงสุดจากเรา ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้าดังนี้

1. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

2. รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้า ไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ ตก หรือหล่นน้ำ และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สินค้าประเภท สำรองข้อมูล/บันทึกข้อมูล บางรุ่น จะให้การรับประกันแบบ Limited Lifetime ซึ่งจะรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาจนกว่าสินค้าดังกล่าวจะหยุดการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ (End of Life :EOL) ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานแบบปกติ และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น
คุณสมบัติ

1. กรุณาศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า โดยสามารถดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตได้จากตาราง

แบรนด์ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายระยะเวลานโยบายเงื่อนไข
SONY SONY THAI CO.,LTD. 1 ปี  
Fujifilm Fujifilm (Thailand) CO.,LTD. 1 ปี 🔗
OLYMPUS OLYMPUS (THAILAND) CO.,LTD 1 ปี 🔗
PANASONIC Panasonic Managemet (Thailand) CO.,LTD. 1-2 ปี 🔗
Canon Canon Marketing (Thailand) CO.,LTD. 1-2 ปี  
NIKON NIKON SALES (THAILAND) CO.,LTD. 1 ปี  
PENTAX / RICOH / TAMRON / CASIO EAST ENTERPRISES CO.,LTD. 1 ปี  
SIGMA Shriro Marketing (Thailand) Ltd. 1 ปี 🔗
GoPro MENTAGRAM Co., Ltd. 1 ปี  
DJI DJI 13Store Authorized Dealer Thailand ขึ้นอยู่กับรุ่นและส่วนประกอบ  

2. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วัน หากตรวจสอบพบว่ามีปัญหามาจากผู้ผลิตหรือการขนส่งของทางบริษัทฯ โดยสามารถส่งอีเมล์พร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้ามาที่ E-Mail: service@bigcamera.co.th หรือ Contact Center 0 2809 9956 ต่อ 1109

คุณสมบัติความเสียหาย
1. หมายเลข (Serial No.) ไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง ลบเลือน หรือทำซ้ำ จนไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า หรือไม่ตรงกับข้อมูลการผลิต หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้า

2. สินค้าชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแช่มได้ แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, ตัวเครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน

3. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติจากการใช้งานหรือเก็บรักษาอย่างไม่ถูกวิธี หรือมีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง เช่น สีลอก รอยขีดข่วน คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ เฟิร์มแวร์
1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด

2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
1.การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

2.ตัวเครื่องจะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7วัน เฉพาะในกรณีที่เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น กรณีที่อุปกรณ์เสริมเกิดความเสียหายขอสงวนสิทธิ์เป็นการส่งซ่อม สินค้าที่ชำรุดเสียหายต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

4. ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า ต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า

5. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น

6. ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 15 - 30 วันทำการ
บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Centerโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. เงื่อนไขการสั่งจองสินค้าของแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขในการสั่งจองสินค้า ค่ามัดจำ วันที่รับสินค้า ของแถม การรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งจองสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการยกเลิกการสั่งจองสินค้า
1. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express ภายใน 3 วันทำการ ตามแต่ละประเภทสินค้าและพื้นที่ให้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น. โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

3. บริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วและได้รับการยืนยันทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์จากทางบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

5. ลูกค้าจะได้รับการโทรศัพท์นัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่งสินค้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนทำการชำระเงิน
มูลค่าการสั่งซื้อสินค้า (หลังจากหักส่วนลด)อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า (บาท)
ต่ำกว่า 2,000 บาท 100
ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ฟรี

Back to top