Thailand English
 
Thailand English

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ

 


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น,
 

      ในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมาภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีสัญญาณการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงค่อนปีแรก ยังมีการชะลอตัวของกําลังซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่ม รวมถึงความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกนโยบายต่างๆจาก ภาครัฐเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในปี 2561

       อย่างไรก็ตาม บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ยังคงสามารถรักษาระดับผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจแม้จะ ต่ํากว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้จากสภาพเศรษฐกิจและการชะลอตัวของการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงเหตุการณ์สําคัญของชาวไทย ในปี 2560 มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 8 โดยมีรายได้รวม 6,043 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 774 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นนโยบายการบยายธุรกิจไปยังธุรกิจการจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นถึง 17 สาขา ทําให้ราย ได้จากกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารมีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 100 และมีอัตราส่วนคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 8 ของรายได้ทั้งหมด รวมทั้ง การวางรากฐานสําหรับธุรกิจงานภาพพิมพ์ที่เน้นการให้บริการเพื่อตอบรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยได้จัดตั้ง บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จํากัด ขึ้นเพื่อรองรับการvยายธุรกิจงานพิมพ์โดยเฉพาะ นอกจากนี้บิ๊ก คาเมร่า ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับนโยบาย 4.0 ของประเทศโดยการพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กรให้สอดรับและมีความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการวางแผนการขาย โดยเราเชื่อ ว่าการพัฒนาด้านต่างๆจะสนับสนุนให้บิ๊ก คาเมร่ามีผลประกอบการที่เติบโตขึ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจค้าปลีกของบิ๊ก คาเมร่าได้อย่างยั่งยืน


        สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดี เสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทํางานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจ อย่างเต็มความสามารถ จนทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ และvอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
ประธานกรรมการ

Back to top