Thailand English
 
Thailand English

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2560
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีมอบฉันทะ
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมของบริษัทและส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป
   

Back to top