Thailand English
 
Thailand English

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

FINANCIAL

รายละเอียด
งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559
งบปี 2560
31/12/2560
ไตรมาส 3/61
31/09/2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บัญชีทางการเงินที่สําคัญ

สินทรัพย์รวม 4,401.78 4,825.82 7,177.53 6,071.49
หนี้สินรวม 2,637.53 2,836.58 4,879.62 3,562.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,764.25 1,988.66 2,297.43 2,506.21
มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว 300 300 300 300
รายได้รวม 14,991.73 17,211.60 22,584.29 19,890.97
กําไรสุทธิ 268.46 406.55 608.77 626.57
กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.34 0.51 0.52

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

ROA(%) 8.65 11.41 13.37 18.85
ROE(%) 23.48 21.67 28.41 36.54
อัตรากําไรสุทธิ(%) 1.79 2.36 2.70 3.15
ราคาล่าสุด(บาท) 5.15 13.10 16.30 15.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,180.00 15,720.00 19,560.00 18,600.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คํานวณค่าสถิติ 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561
P/E (เท่า) 25.63 42.99 36.04 22.17
P/BV (เท่า) 3.73 8.52 9.38 7.42
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.38 1.54 1.74 2.09
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A 1.15 1.53 2.26

งบการเงิน

2019
งบการเงืน 2562
31-12-2019
2018
Financial statement 2018 Q1
12-07-2018
งบการเงิน 2561 Q1
10-04-2018
2017
Financial statement 2017
12-07-2017
Financial statement 2017 Q2
12-07-2017
Financial statement 2017 Q3
12-07-2017
Financial statement 2017 Q1
12-07-2017
งบการเงิน 2560 Q3
10-04-2017
งบการเงิน 2560 Q1
10-04-2017
งบการเงิน 2560 Q2
10-04-2017
งบการเงิน 2560
10-04-2017
2016
Financial statement 2016
22-06-2016
Financial statement 2016 Q1
21-06-2016
Financial statement 2016 Q2
21-06-2016
งบการเงิน 2559 Q1
10-05-2016
งบการเงิน 2559 Q3
10-04-2016
งบการเงิน 2559 Q2
10-04-2016
งบการเงิน 2559
10-04-2016
2015
Financial statement 2015
20-06-2015
Financial statement 2015 Q2
19-06-2015
Financial statement 2015 Q1
19-06-2015
งบการเงิน 2558 Q2
10-04-2015
งบการเงิน 2558 Q3
10-04-2015
งบการเงิน 2558
10-04-2015
งบการเงิน 2558 Q1
10-04-2015

Back to top