Thailand English
 
Thailand English

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จนถึง14 กุมภาพันธ์ 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการปี 63

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการกระชุม AGM63

Back to top